KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Uluğ Bey Tıp Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Görsel Özel Tıp Teşhis ve Tedavi Merkezi Ticaret Ltd. Şti. tarafından bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Nedenleri

 • Hasta kayıt işlemi için alınan; ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, kimlik fotokopisi, adres, cep telefonu, e-posta adresi bilgileri veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verileri; (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi bilgiler ve tedavi ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında elde edilen cinsel hayata ilişkin veriler sağlık hizmeti sunulması nedeniyle ilgili mevzuatlar ve gerekli gizlilik önlemleri kapsamında işlenmektedir.

 

 • Çıkış işlemleri için alınan; ad, soyadı, banka hesap bilgileri, kredi kartı numarası, fatura bilgileri, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

 

 • Mekan güvenliği için tutulan kapalı devre görüntü kaydı, veri güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve mekan güvenliğinin sağlanması için ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

 

 • Çağrı merkezi ile iletişim kurulması haline alınan; ses kayıtları, ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, randevu bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi bilgileri ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı merkezi ve dijital kanallar aracılığı ile randevu bilgilerinin aktarılması,
 • Hastane yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümlerimiz tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Hastanemizle anlaşmalı olan kurumlar ile ilişkinin tespit edilmesi,
 • Hastanemizde verilmiş veya verilecek olan her türlü soru ve şikayete cevap verilmesi,
 • Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Hastane yönetimi tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, araştırılması ve arttırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla,

Uluğ Bey Tıp Merkezi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilerek büyük bir titizlik ile işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Hastanemizde işlenen kişisel veriler, yukarıda açıklanan kapsamda ve amaçlar doğrultusunda;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sigorta şirketleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Özel Uluğ Bey Tıp Merkezi olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içi veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk olunması durumunda sevk olunan veya sonradan başvurulan başka bir sağlık kuruluğu ile,
 • Yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ile,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile,
 • İşverene faturalandırma yapılması durumunda işveren ile,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.ulugbey.com.tr web adresindeki “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

 

İletişim Bilgileri

Görsel Özel Tıp Teşhis ve Tedavi Merkezi Ticaret Ltd. Şti.

Adres                          : Mutlukent Mahallesi, Fesleğen Sokak No:25 Çankaya/ANKARA

Mersis Numarası        : 0410008860700015

KVKK TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ => KVKK Talep Formu